Celtic Supporters Club in Norway

Vedtekter

§ 1 Navn
Organisasjonens navn skal være Celtic Supporters Club Norway, forkortet til CSCN.

§ 2. Formål
a. CSCN skal ha som formål å samle og registrere alle norske supportere av Celtic FC. CSCN skal jobbe for å fremme og ivareta interessen for Celtic FC i Norge gjennom medlemsorganet "News From Paradise" og diverse sosiale arrangementer for medlemmene.

§ 3. Medlemskap
a. Alle supportere av Celtic FC kan bli medlem.
b. CSCN opererer med to typer medlemskap; vanlig medlemskap (fullt betalende) og familiemedlemskap. Et familiemedlem vil bli registrert som et offisielt medlem av CSCN og få eget medlemskort, men vil ikke motta medlemsblader. Eneste krav til familiemedlemskap er at det må være minst ett fullt betalende medlem i husholdningen.

§ 4. Styret
a. CSCN drives av et styre som velges av årsmøtet.
b. Årsmøtet velger en leder og fem styremedlemmer samt et varamedlem. Styret velger selv en nestleder og en økonomiansvarlig. Varamedlemmet har møterett på styremøtene
c. Leder velges for et år av gangen. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Tre av styremedlemmene må stå til valg hvert år med to års syklus.
d. For å kunne stille som kandidat til styreverv i CSCN, må man ha fylt 18 år, og ha vært medlem i CSCN i minst 1 år.
e. Styret er pålagt å informere medlemmene om vedtektene.

§ 5. Valgkomité
a. Årsmøtet velger en valgkomité. Denne skal bestå av to personer. Innstilling på medlemmer til valgkomitéen fremmes av styret.
b. Valgkomitéens oppgave er å legge frem forslag til kandidater til styret.
 
§ 6. Årsmøte
a. Styret pålegges å avholde et årsmøte med valg av nytt styre. Årsmøtet skal avholdes i oktober. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig minst to uker før årsmøtet.
b. Alle medlemmer kan møte på årsmøtet. Stemmeberettigede er alle deltakere på årsmøtet som er registrert som medlem en uke før årsmøtet, og som på dette tidspunkt har fylt 15 år. Både fullt betalende medlemmer og familiemedlemmer som oppfyller disse vilkårene har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver.
c. Saker blir avgjort ved simpelt flertall. Eksisterende paragrafer i vedtektene kan kun endres på årsmøtet og krever 2/3 flertall.
d. Driften av CSCN skal finansieres med medlemskontingent. Årsmøtet fastsetter kontingenten hvert år.
e. Styret pålegges å legge frem regnskap ved periodens slutt. Regnskapsåret følger fotballsesongen, og er fastsatt til 1 juli - 30 juni.
f. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever dette.

§ 7. Utmerkelser
a. Styret i CSCN kårer hvert år Årets supporter. Kåringene foretas etter hver sesong, og jury er styret i CSCN. Prisen deles ut på et av CSCNs sosiale arrangementer, hvor vinneren vil få en utmerkelse. Styret kan unnlate å dele ut prisen. Prisen for Årets supporter skal gå til et medlem i CSCN som på en positiv måte har engasjert seg i supporterklubbens aktiviteter og utmerket seg som supporter av Celtic FC. Alle medlemmer i CSCN har anledning til å foreslå kandidater, med skriftlig begrunnelse, i løpet av sesongen. Medlemmer av styret kan ikke velges som Årets supporter.
b. Medlemmene i CSCN kårer etter hver sesong Årets Celticspiller. Kåringen foregår ved at medlemmene skriftlig sender sine stemmer til styret - dette gjøres enklest ved at medlemmene kan skrive navnene på sine kandidater på giroblanketten ved fornyelse av medlemskapet.
 
§ 8. Oppløsning
a. Oppløsning av CSCN kan bare fremmes av styret på årsmøtet, og krever 2/3 flertall.
b. Ved oppløsning av CSCN tilfaller økonomiske midler et veldedig formål vedtatt av et ekstraordinært årsmøte. 

CSCN på Facebook

CSCN på Twitter